Parque eólico Alto da Croa II (Vimianzo, A Coruña)

Data
Categoría
Proyecto
Proxecto

Estudo do efecto parpadeo de sombras (flickering) do Parque eólico “Alto da Croa II” promovido por Greenalia Wind Power Alto da Croa nos concellos de Vimianzo e Dumbría (A Coruña).

 

RECENSIÓN TÉCNICA

 

A Dirección  Xeral de Calidade e Avaliación ambiental da Consellería de Medio Ambiente da  Xunta de Galicia empezou a solicitar aos promotores eólicos a realización dos estudos de sombras e parpadeos (flickering) que poden provocan as pas dos aeroxeradores dos parques eólicos sobre as vivendas próximas aos mesmos de forma que se avalíen os efectos previsibles do proxecto sobre a poboación e a saúde humana para o que se realizar unha descrición, análise e cuantificación dos estes en relación para o efecto parpadeo de sombras, unha revisión da lexislación, normas, recomendacións ou disposicións que existan respecto diso, unha proposta xustificada de medidas protectoras, correctoras ou compensatorias e unha xustificación da consideración ou non deste factor ente os aspectos obxecto do programa de vixilancia ambiental.