Somos unha consultora galega de medio ambiente, adicada á

realización e tramitación de todo tipo de proxectos.

Enxeñería

Forestal

  • Proxectos de ordenación
  • Xestión integral de CMVMC
  • Deslindes
  • Plans municipais de defensa contra incendios
SABER MAIS
medioambiental
Enxeñería

Medioambiental

  • Estudos
  • Proxectos
  • Tramitacións
SABER MAIS
Enxeñería

Enerxética

  • Parques eólicos
  • Minicentrais hidráulicas

   

SABER MAIS
Enxeñería

Cinexética

  • Estudos de fauna
  • Xestión integral de tecores
  • Estudos, plans e proxectos
SABER MAIS

Obxectivos

Ofrecemos solucións globais, competitivas e flexibles, que se adaptan ás necesidades técnicas e económicas dos nosos clientes, na súa maioría empresas do sector enerxético, organismos públicos, comunidades de montes e promotores privados.

ver clientes

Filosofía

Sostemos que o traballo ben feito pasa pola adicación continua, o compromiso persoal e o estricto cumplimento dos prazos de entrega. E o levamos á práctica cada día.

ver proxectos

Ferramentas

 • Xestión integral: a comodidade de aglutinar todos os servizos nun único proveedor.
 • Control de calidade: a tranquilidade de saberse en boas mans.
 • Creatividade: a satisfacción de disfrutar de recursos personalizados.
ver servizos
qode-eliptic-slider

Equipo

Aínda que nacemos como consultora en 2014, o noso equipo técnico está integrado por profesionais con mais de 15 anos de experiencia, entre os que se atopan enxeñeiros de montes, enxeñeiros técnicos forestais, enxeñeiros técnicos agrícolas, deliñantes e biólogos.

Colaboradores

Contamos cunha rede de colaboradores externos de confianza, especializados en Enxeñería industrial, Enxeñería de Minas, Enxeñería de Camiños, Canais e Portos, Arquitectura, Arqueoloxía, Dereito e Historia, o que nos permite conformar equipos multidisciplinares e achegarse aos proxectos de maneira integral, ofrecendo así un servizo da mellor calidade aos nosos clientes.

Gustaríalle formar parte do noso equipo? Acivro non deixa de medrar e colabora constantemente cos mellores profesionais do sector.

O noso principal ámbito de actuación é en Galicia, pero

operamos en todo o territorio nacional.

Servizos
FORESTAIS

Estudos, plans e proxectos

 • Proxectos de ordenación forestal.
 • Plans de xestión forestal.
 • Proxectos de repoboación forestal.
 • Plans dasocráticos.
 • Plans simples de xestión.
 • Plans básicos de xestión.
 • Planes anuais.
 • Plans de aproveitamento.
 • Plans de melloras.
 • Plans de curtas.
 • Certificación forestal, cadea de custodia FSC e PEFC.
 • Medición e cubicación de madeira en pé.
 • Cambios de uso (forestal-agrícola).

Xestión integral de Comunidades de montes (CMVMC)

 • Xestión e asesoramento administrativo.
 • Xestión e asesoramento contable e fiscal.
 • Xestión e asesoramentoo técnico.
 • Xestión e asesoramento xurídico.
 • Plans de investimento plurianuais.
 • Tramitacións coa Xunta de Galicia, actualización de censo de comuneiros e xunta directiva e comunicación de reinvestimento.
 • Asistencia a asembleas e levantamento e redacción de actas.
 • Tramitación de subvencións.

Deslindes

 • Tramitación de deslindes de comunidades de montes.
 • Deslindes entre comunidades de montes vecinais en man común.
 • Deslindes entre particulares.
 • Informes periciais.

Estudo de propiedade de montes

 • Estudo técnico de lindes entre comunidades de montes e de propiedade dos mesmos.
 • Estudos históricos sobre límites parroquiais e de montes comunais.
 • Informes periciais sobre pertenza de montes comunais.

Servizos
MEDIOAMBIENTAIS

Estudos

 • Estudos de Impacto Ambiental segundo a la Ley 21/2013 de avaliación ambiental (ordinarios ou simplificados) de parques eólicos, aproveitamentos hidrolóxicos, minería, líñas eléctricas, prantas fotovoltaicas, obra civil, piscifactorías e outras instalacións.
 • Estudos IPPC e de Avaliación Ambiental Integrada (AAI).
 • Estudos de fauna, avifauna, quirópteros e ictiofauna.
 • Estudos de ruído ambiental.
 • Estudos de caudais ecolóxicos.
 • Estudos de impacto e integración paisaxística.
 • Estudos arqueolóxicos.
 • Estudos de flora e hábitats (directiva 92/43/CEE).
 • Estudios e autorización de verteduras.

Documentos e tramitacións

 • Documentos de inicio ambiental.
 • Documentos de efectos ambientais.
 • Xestión de residuos.
 • Alegacións ambientais.
 • Plans de vixilancia e seguimento ambiental.
 • Cambios de uso (forestal-agrícola).

Servizos
DE ENERXÍAS RENOVABLES

Eólicos

 • ESTUDOS, PLANS E PROXECTOS
  Estudos de impacto ambiental.
  Estudos de impacto e integración paisaxística.
  Plans de restauración e desmantelamento.
  Plan de vixilancia ambiental.
  Proxectos sectoriais.
  Estudos de riscos ambientais.
  Estudos de compatibilidade con dereitos mineiros.
  Estudos de fauna e flora.
  Estudios arqueolóxicos.
  Valoración de leiras.
  Cartografía (CAD, SIG, etc.).
  Levantamentos topográficos.
  Estudos de emisións electromagnéticas en parques eólicos.
  Estudos de sombras, efectos parpadeo, flickering.
  Estudo de vulnerabilidades e riscos nos parques eólicos.

 

 • SEGUIMENTO DO PLAN DE VIXILANCIA AMBIENTAL
  Informes de seguimento ambiental.
  Control calidade de augas e rede de drenaxe.
  Control do nivel de ruídos.
  Control da revexetación.
  Control de avifauna (censos, comportamento, colisións).
  Control de quirópteros (refuxos, censos con ultrasons, colisións).
  Tramitación e gestión de residuos perigosos con xestor autorizado.

 

 • TRAMITACIÓNS CON INDUSTRIA E MEDIO AMBIENTE
  Tramitación ambiental de proxecto e obra.
  Alegacións ambientais.
  Solicitude de permisos de curta.

Hidráulicos

 • ESTUDOS, PLANS E PROXECTOS
  Estudos de impacto ambiental.
  Plans de restauración.
  Plans de vixilancia ambiental.
  Deseño de escalas de peixes.
  Estudos de riscos ambientais.
  Estudos de caudais ecolóxicos.
  Estudos de fauna e flora.
  Informes de contaminación de chans.
  Estudos de xestión de residuos.
  Levantamentos topográficos.
  Pescas eléctricas.

 

 • SEGUIMENTO DO PLAN DE VIXILANCIA AMBIENTAL
  Informes de seguimento ambiental.
  Control de calidade de augas.
  Control do nivel de ruídos.
  Control da revexetación.
  Tramitación e gestión de residuos perigisos con xestor autorizado.

 

 • TRAMITACIÓN DE PERMISOS E XESTIÓNS CO ORGANISMO DE CONCA OU MEDIO AMBIENTE
  Autorización de limpeza de azud.
  Autorización de reparacións e actuacións en DPH, zona de servidumbre ou policía de augas.
  Autodiagnose ambiental de residuos anual.
  Tramitación da xestión de residuos.
  Tratamento dos datos de caudais turbinados e ecolóxicos para a administración.
  Solicitude de permisos de curta.

Servizos
CINEXÉTICOS/FAUNA

Xestión integral de tecores

 • Aumentos de cotas de caza.
 • Ampliacións e/ou segregación de superficies.

Estudos, plans e proxectos

 • Xestión administrativa, técnica e fiscal.
 • Plans de xestión cinexética de tecores e explotacións cinexéticas comerciais.
 • Plans anuais, plans de melloras, plans de control, etc.
 • Revisión de proxectos e plans para aumento de cotas de caza.
 • Proxectos de segregación e anexión de terreos e cotos.
 • Estudos de hábitat e repoboación.
 • Realización de inventarios cinexéticos.
 • Formación e divulgación cinexética.
 • Realización de cursos e xornadas cinexéticas.
 • Estudos de fauna e hábitats.
 • Estudos de avifauna.
 • Estudos de quirópteros.
 • Estudo de aves de rapina.

Servizos
XERAIS

Estudos e proxectos

 • Estudos e proxectos de abastecimento y saneamento.
 • Estudos e proxectos de ordenación piscícola.

Documentos e tramitacións

 • Legalización de captacións y concesións de auga.
 • Legalización de traídas veciñais.
 • Tramitacións perante as autoridades ambientais de competencia municipal, autonómica e estatal (concellos, Augas de Galicia, confederacións hidrográficas, etc.).
 • Autorizacións de verteduras de augas.
 • Direccións de obra.
 • Xestión e control da calidade das augas.
 • Plans de restauración e melloras de canles e ribeiras fluviais.
 • Tramitacións e proxectos de actuacións na zona de policía de augas.
 • Levantamentos topográficos, deslindes e reprantexos.
 • Xestión de documentos ante Catastro.
 • Xestión de documentos ante o Rexistro da Propiedade.
 • Localización de leiras e montes.
 • Elaboración de cartografía.
 • Movimentos de terras, cubicacións y certificacións.
 • Informes periciais.
Algunhas das entidades que

ofrecéronnos xa a súa confianza:

COMUNIDADES DE MONTES

CMVMC Vilar de Carnota

CMVMC Setecoros

CMVMC Cea

CMVMC Ribeiras do Sor

CMVMC Santa María de Mañón

CMVMC Grañas do Sor

CMVMC Penaboa

CMVMC Argozón

CMVMC Paradela

CMVMC Santa María de Brañas

CMVMC Ferreira de Pallares

CMVMC Teniente e Xistral

CMVMC Lamas de Outeiro e Sabucedo

CMVMC Mirón

CMVMC Bazal e Torre

CMVMC Pombeiro

CMVMC Frontón

CMVMC Laxamoura

CMVMC San Adrián de Veiga

CMVMC  Santiago de Oliveira

CMVMC Trabada

CMVMC Barcela

CMVMC Castrelo do Val

CMVMC Valdín

CMVMC Cubelo

CMVMC Orgoso

CMVMC Pigara

CMVMC Vilardesilva

CMVMC Ribadelouro

TECORES

Tecor Águila do Rodeiro

Tecor Pombeiro e Atán

Tecor Ortegal

Tecor Eixil

Tecor Mañón

Podemos axudalo! Permítanos estudar as súas necesidades, sen compromiso.